Home Theme 3

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ข่าว ศธ. 360 องศา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมสรุปทีมวิจัย (สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์    

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

ทุนพระราชทาน
มทศ.

เบื้องหลังความสำเร็จของครู
ดีเด่น "มนูญ ทิตย์วัลลี" ครู
ผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการพาไปพูดคุยกับเบื้องหลัง ความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 256

ข่าวสารกิจกรรม

E-BOOK

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top