ศธจ.บุรีรัมย์ ร่วมการสนทนากลุ่มงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต