ศธจ.บุรีรัมย์ ประชุมสรุปทีมวิจัย (สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมสรุปทีมวิจัย (สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์