ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการพัฒนาโรงเรียนตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์