ร่วมนำเสอนผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมนำเสอนผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด จำนวน 1 ทีม อำเภอ 2 ทีม และชมรม จำนวน 13 ทีม