ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2566

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจำเริญ แหวนเพชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ คัดเลือกข้าราชการดีเด่นากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเพื่อส่งเข้ารับ
การคัดเลือกในคณะกรรมการระดับจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาส่งในระดับประเทศต่อไป
ณ ห้องประชุมครบรอบสามปีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์