คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 คู่มือกลุ่มอำนวยการ
2 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
3 คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
4 คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
5 คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
6 คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7 คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
8 คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
Top