ข้อมูลผู้บริหาร


ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

สังกัด

เริ่มปฏิบัติงานวันที่               

โทรศัพท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

สถาบัน

ดร.สัมนาการณ์  บุญเรือง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10  เดือนมกราคม พ.ศ.2548

086-6524662  โทรสาร 044-601683

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2546

ประวัติการทำงาน

 • 2548-2549
 • 2552-2557
 • 2558
 • 2558
 • 2561
 • 2563
 • 2564
 • 2564-ปัจจุบัน 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1, เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2  อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ครู, ครูชำนาญการ, ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กศน.อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กศน.อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ กศน.อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

 


รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

สังกัด

เริ่มรับราชการวันที่               

โทรศัพท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

สถาบัน

นายธีรภัทร  ยศม้าว

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15 มิถุนายน พ.ศ.2544

086-2445562  โทรสาร 044-601683

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน

 • 2544
 • 2552
 • 2554
 • 2555
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2565 -ปัจจุบัน

 

อาจารย์ 1 โรงเรียนอุดมอักษร อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ครู คศ.1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.32

ครู คศ.2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.32
ครู คศ.2 โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ สพม.32
ครู คศ.3 โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ สพม.32

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ศึกษานิเทศก์ วิทยาฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.บุรีรัมย์

รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์


รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

สังกัด

เริ่มรับราชการวันที่               

โทรศัพท์

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

สถาบัน

นายภาณุวัฒน์  มากวงษ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7 มกราคม พ.ศ.2551

089-4444295  โทรสาร 044-601683

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประวัติการทำงาน

 • 2549
 • 2551
 • 2559
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • พ.ย. 2565 -ปัจจุบัน

 

พนักงานราชการครู  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต) สพป.สระบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอดอนพุด สนง.กศน.จ.สระบุรี

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอหนองฉาง สนง.กศน.จ.อุทัยธานี

รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

Top