การติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา